To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

Di Chỉ Của Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc: Anh Dũng và Hòa Ái

Parting Words of Founding Grandmaster: Courage and Harmony

 

Để tưởng nhớ và ghi ân Cố Võ sư Sáng Tổ môn phái VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO, chúng ta hãy lắng nghe huấn từ của Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng nhắc nhở môn sinh về một số di chỉ của Võ sư Sáng Tổ để lại cho hậu thế:

Di chỉ thứ nhất là Anh Dũng:

Mỗi môn sinh VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO phải luôn trui luyện cho mình một thân thể cường tráng, một bản lãnh võ thuật uyên thâm. Đó là giai đọan mở đầu của người học võ. Tiến lên bậc võ đạo và phải sống đời sống theo tinh thần võ đạo: Sống, Để Người Khác Sống và Sống Cho Người Khác. Đó là phần Anh Dũng của Tâm Hồn. Các võ sư phải tự thức nắm lấy phần trách nhiệm của mình trước sự tồn vong của Môn phái, của Dân tộc và của cả Nhân lọai nữa. Thấy điều phải còn rụt rè, thấy việc khó muốn thoái lui, cầu nhàn hưởng lạc thì quả thật chưa có sự Anh Dũng của Tâm Hồn. Với tinh thần võ đạo đã được rèn luyện, chúng ta phải biết dùng bàn tay thép để tự bóp nát ngay trái tim vị kỷ, ươn hèn của chính bản thân, mới đủ tư cách mang tinh thần võ đạo và trở thành người có ích cho nhân quần xã hội.

Di chỉ thứ hai là Hòa Ái:

Đố kỵ và tự cao, tự đại lạ hai liều thuốc độc giết chết Trái tim từ Ái. Đó là điều tối kỵ đối với người học võ. Hãy yêu người để được người yêu và nể trọng mình, hãy hòa với mọi người để được mọi người tin và đối xử chân thành với mình. Đó là điều cốt lõi cho một tập thể ổn định, là nên tảng cho cả nhân lọai đi đến hòa bình.

 

As VOVINAM disciples pay tribute to their founder, the late Grand Master Nguyễn Lộc, it might serve them well to consider some of his teachings as mentioned in a speech delivered by Grand Master Lê Sáng.

The first teaching involves Courage:

Each and every VOVINAM disciple must train consistently for a strong physique and to attain expertise in martial arts techniques. That is the first step to be taken by any martial artist. Once that disciple has reached masterhood, he must have instilled in himself the VOVINAM philosophy and live that philosophy, which is To Live, Let live and Live for Others. That constitutes Courage of the Soul. The martial arts master must take it upon himself to assume responsibility for the welfare of his Martial Arts Discipline, his People and even Humanity. To hesitate in doing the right thing, to retreat in the face of difficulty, and to resign to idleness and self-indulgence, all mean lacking in Courage of the Soul. To live the martial arts way of life, we must know how to use our firm-hands to crush any selfishness and cowardice in our very selves. Only then do we find ourselves worthy of serving society.

The second teaching involves Harmony:

Jealousy and arrogance are doses of poison that kill the benevolent heart. Those are the enemy of the martial artist. Love will bring about love and respect; harmony will breed trust and sincerity. These make up the core of a stable community hence the foundation for world peace.

Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting