Vượt Thoát

Thi Sĩ: Huy Vũ

Mấy ai vượt thoát bả vinh hoa
Biết sống khoan dung tạo thuận hoà
Danh lợi nhất thời thường chuốc họa
Nghĩa tình muôn thuở mãi đơm hoa

Ân thiêng Sáng Tổ nguồn thương tưởng
Mệnh trọng sư đồ cội thiết tha
Ðường thế thênh thang nhè nhẹ bước
Thuận thiên đạt đạo bản hòa ca