Lời Ca Bất Diệt

Thi Sĩ: Dương Minh Hải

Ôi sông núi vang lời ca bất diệt
Biển biếc, đồng xanh, núi thẳm, sông dài,...
Từ bao thuở vẫn khơi nguồn dũng liệt
Nung hồn thiêng từng thế hệ tương lai...

Anh có nghe chăng lời ca bất diệt
Nương thời gian về nhắc chuyện ngàn xưa?
Thuở lập quốc bốn ngàn năm lẫm liệt
Về nam phương phá núi dựng cơ đồ...

Anh có nghe chăng lời ca bất diệt
Nhắc bao lần chiến thắng bọn cuồng xâm
Hán, Mông, Minh, Chiêm Thành, Chân Lạp
Tả tơi thua trong ngàn trận tung hoành

Anh có nghe chăng lời ca bất diệt
Bất khuất, kiên cường, tự chủ, hy sinh
Ôi, nghĩa khí! lời hào hùng thắm thiết
Sáng ngàn sau từng trang sử uy linh..